Frënn vun VGLU

Partneren an Cooperatiounen

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtuber:

https://www.youtube.com/user/MadsPlay        https://www.youtube.com/channel/UCm38TZPfGByietT7Rtd5IOQ

Gaming Teams an  Communites aus dem Land, di mir och ënnerstëtzen:

   

 

 

 

 

Op hier ënnerstetzung kënne mir ëmmer zielen:

 

 

 

 

 

Gaming Projete, di mir och ënnerstëtzen: